Gemstone Donut Chokers


Black Gemstone Donut Choker
Black Gemstone Donut Choker

Price: $5.95
Brecciated Jasper Donut Choker
Brecciated Jasper Donut Choker

Price: $5.95
Carnelian Donut Choker
Carnelian Donut Choker

Price: $5.95
Mookaite Donut Choker
Mookaite Donut Choker

Price: $5.95
Cherry Quartz Donut Choker
Cherry Quartz Donut Choker

Price: $5.95
Moss Agate Donut Choker
Moss Agate Donut Choker

Price: $5.95
Turquoise Howlite Donut Choker
Turquoise Howlite Donut Choker

Price: $5.95
Quartz Crystal Donut Choker
Quartz Crystal Donut Choker

Price: $5.95
Howlite Donut Choker
Howlite Donut Choker

Price: $5.95
Rose Quartz Donut Choker
Rose Quartz Donut Choker

Price: $5.95